Vedtekter for CHEVROLET CLUB OF NORWAY

 

VEDTEKTER FOR CHEVROLET CLUB OF NORWAY
Med seneste endringer vedtatt på årsmøtet 5.3.2016.

 

§ 1 A. Klubbens navn er Chevrolet Club of Norway, forkortet CCON.

 

§ 1 B. Klubben ble stiftet 15. september 2000. Den er godkjent av General Motors juridiske avdeling EMI, USA som landsdekkende merkeklubb for alle typer Chevrolet/GMC, og skal drives i samsvar med denne godkjennelsen.

 

§ 1 C. Klubbens logo og klubbmerke er en oval som omslutter chevroletmerket (bow-tie), klubbnavnet og klubbens stiftelsesdato, alt i blå farge, som vist ovenfor.

 

§ 2 Klubbens formål er:
A. Å bidra til å oppspore og bevare/restaurere alle Chevrolet /GMC modeller som er eller skal bli historisk korrekte.
B. Å bidra til å spre informasjon og tips om merkene både til medlemmer og andre ved hjelp av internett, klubblad, rundskriv og deltagelse på markeder, treff og messer. Klubben skal også være behjelpelig med informasjon for bileiere som ønsker eller er i ferd med å restaurere sine biler, og bidra til å holde bilene i god stand.
C. Å bidra til at det arrangeres turer, løp og andre aktiviteter for Chevrolet- og GMCentusiaster med følge/familie, med eller uten deltakelse fra andre klubber.
D. Å bidra til at flest mulig av medlemmene får benyttet seg av rimeligst mulig forsikring.

 

§ 3 Samarbeid med eller tilslutning til andre organisasjoner. Når det fremmer klubbens formål, kan styret ta initiativ til samarbeid med tilsvarende klubber i inn- og utland. Tilslutning til andre organisasjoner og avtaler som påfører klubben forpliktelser, skal legges frem for årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte for godkjenning.

 

§ 4 A. Medlemskap. Som medlem kan opptas personer/familier, organisasjoner og bedrifter som kjører/eier eller er interessert i Chevrolet- og GMC-kjøretøyer i enhver tilstand, både originale og uoriginale. Søknad om medlemskap skjer skriftlig på eget skjema eller på klubbens internettsider. Kontingent betales forskuddsvis for hvert kalenderår med betalingsfrist fastsatt av styret. Kontingenten bestemmes av årsmøtet i forbindelse med vedtak av budsjett.

 

§ 5. Publikasjoner. Klubbens medlemsblad utgis fra 4 til 6 ganger i året til medlemmene ut fra kapasitet og økonomi. Hjemmesidene på internett skal være aktuelle og oppdaterte så langt det er mulig. Informasjon og terminliste kan bekjentgjøres for medlemmene i egne skriv, på hjemmesidene, i klubbladet og på treff og markeder.

 

§ 6 A. Styrets sammensetning. Styret består av leder, nestleder (teknisk leder), sekretær, kasserer, medlemssekretær, aktivitetsleder, materialforvalter og to varamedlemmer. Varamedlemmene møter på styremøtene og har stemmerett når de erstatter ordinære styremedlemmer som har forfall.

 

§ 6 B. Styrets virksomhet

Styret har ansvaret for den daglige drift og klubbens økonomi og bestemmer tid og sted for klubbens aktiviteter. Det skal holdes minst ett styremøte hvert kvartal, og det skal føres referat fra møtene.

Styret fatter sine vedtak i styremøtene, og alle vedtak skal føres i referatet. Hastesaker, som ikke kan avvente behandling i et ordinært styremøte, kan avgjøres i et provisorisk styremøte via telefon eller e-post. Slike saker må alltid fremmes via leder, og skal refereres i første påfølgende ordinære styremøte.

Styremøtet er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede eller deltar i behandling av en hastesak. Vedtak fattes med minst tre stemmer, ellers ved vanlig flertall. Forutsatt at alle stemmeberettigede har avgitt stemme, har møteleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

§ 6 C. Medhjelpere og komiteer.

Til å hjelpe seg kan styret ha flere medhjelpere og komiteer: Bibliotekar, redaksjonskomite, aktivitetskomite, valgkomite og revisor. Styret kan selv velge de medarbeidere og komiteer som det finner riktig.

Redaktør og nettredaktør utpekes av styret og kan møte på styremøtene. Styremedlemmer kan også inneha stillingene som redaktør og nettredaktør.

Retningslinjer for arbeidet til den enkelte finnes i klubbens «klubbhåndbok».

 

§ 7 A. Årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars og kalles inn med to ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være skriftlige og mottatt av styret senest 15. januar. Regnskap, årsmelding og forslag til vedtektsendringer følger innkallingen.

 

§ 7 B. Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Godkjenne innkalling, dagsorden og valg av møteleder
2. Godkjenning av innsendte stemmer
3. Valg av referent, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen
4. Styrets årsrapport
5. Regnskap
6. Forslag til budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomite

 

Valg gjelder for to år, eventuelt for ett år.

 

Vedlegg for postene 4, 5 (urevidert regnskap), 6, 7, eventuelt 8, 9 og 10 følger med innkallingen.

 

§ 7 C. Årsmøtet fatter alle vedtak med vanlig flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Det kan nyttes åpen avstemning, men hvis minst ett medlem krever det, skal det foretas skriftlig avstemning. Kun medlemmer med gyldig medlemskap (betalt kontingent) kan stemme. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. §

 

7 D. Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers varsel når styret eller 1/4 av medlemmene med gyldig medlemskap forlanger det. Kun den/de saker som står på dagsordenen kan behandles. Stemmeregler er som for årsmøtet.

 

§ 7 E. Stemmegivning uten fremmøte. Medlemmer som ikke kan møte, kan stemme ved å sende skriftlig, datert og undertegnet stemme i dobbel konvolutt til klubbens adresse.

 

§ 7 F. Ved valgene på årsmøtet kan medlemmene fremme forslag på andre kandidater enn dem som er foreslått av valgkomiteen.

 

§ 8 A. Referat fra årsmøtet. Referat sendes til alle medlemmer og til de organisasjoner og foreninger som klubben har forpliktet seg til å gi slik informasjon. Referatet sendes på engelsk til EMI/USA og VCCA. Referatet sendes snarest mulig etter årsmøtet.

 

§ 9. Oppløsning av klubben. Oppløsning av klubben kan kun bli gyldig ved å vedtas på to påfølgende årsmøter. På det første årsmøtet må det være 2/3 flertall og på det andre vanlig flertall. Årsmøtet avgjør hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.

 

§ 10. Klubbens vedtekter. Klubbens vedtekter skal ikke være i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og tillatelser fra GM/EMI og organisasjoner som klubben er tilsluttet.